Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

środa, 30 grudnia 2015

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Gospodarka nieruchomościami
strona 1 z 2 | 12»
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 426/3 położonej w miejscowości Odolion o powierzchni 0,0882 ha zapisanej w księdze wieczystej KW WL1A/00005861/3 stanowiącej własność

Wój Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 426/3 położonej w miejscowości Odolion o powierzchni 0,0882 ha zapisanej w księdze wieczystej KW WL1A/00005861/3 stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

Skan ogłoszenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 24-04-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 24-04-2013

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 426/2 położonej w miejscowości Służewo o powierzchni 0,0976 ha zapisanej w księdze wieczystej KW WL1A/00005861/3 stanowiącej własność

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 426/2 położonej w miejscowości Służewo o powierzchni 0,0976 ha zapisanej w księdze wieczystej KW WL1A/00005861/3 stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

Skan ogłoszenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 24-04-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 24-04-2013

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 567 położonej w miejscowości Odolion o powierzchni 0,0465 ha zapisanej w księdze wieczystej KW WL1A/00023806/2 stanowiącej własność Gm

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 567 położonej w miejscowości Odolion o powierzchni 0,0465 ha zapisanej w księdze wieczystej KW WL1A/00023806/2 stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

Skan ogłoszenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 24-04-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 24-04-2013

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę terenu ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Ostrowąs.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza drugi przetarg pisemny  nieograniczony na oddanie w dzierżawę terenu ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Ostrowąs.

Szczegóły przetargu w załączeniu do publikacji plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 25-02-2011
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 28-02-2011

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Ostrowąs.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Ostrowąs.

Szczegóły przetargu w załączonym pliku PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 29-12-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 29-12-2010

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Skan dokumentu w załączeniu do publikacji - plik PDF

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 26-11-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 26-11-2010

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Rudunki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61 o pow. 3,1146 ha.

Aleksandrów Kujawski, dnia 02.09.2010 r.

BGPiK.JK.7430-53/10

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz.2603 z późn.zm./

Wójt Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski

o g ł a s z a

     o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rudunki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61 o pow. 3,1146 ha, nie mającej urządzonej księgi wieczystej, posiadającej zbiór dokumentów zd nr 4919, wg ewidencji gruntów będącej współwłasnością Leszka Budzińskiego i innych bliżej nie określonych współwłaścicieli.
     Podział ten jest niezbędny do realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla tej działki ,polegających na wydzieleniu drogi gminnej. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości proszone są  o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul.Słowackiego 12, pokój nr 5 w godz. od 8.00 do 15.00 celem udowodnienia swoich praw.
          Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału, a następnie wydana decyzja zatwierdzająca podział w/w nieruchomości.


Niniejsza informacja została umieszczona na:

  1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
  2. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Rudunki
  3. Stronie internetowej Gminy
  4. W prasie ogólnopolskiej - Gazecie Wyborczej

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 17-09-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 17-09-2010

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym miejscowości Przybranowo 45 o powierzchni 13,40 m2, oraz udział 134/1913 we współwłasności działki gruntu nr 236/1 i 237/1 o powierzchni łącznej 9

Aleksandrów Kujawski, dnia 29.07.2010 r.

 

BGPiK.AE.7145-2-2/10

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na:

 

 

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym miejscowości Przybranowo 45 o powierzchni 13,40 m2, oraz udział 134/1913 we współwłasności działki gruntu nr 236/1 i 237/1 o powierzchni łącznej 945 m2 zapisanej w księdze wieczystej  KW 27108 stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

 

 Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),

· § 1 Uchwały nr XXIX/414/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.02.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 4 znajdującej się w budynku wielorodzinnym w miejscowości Przybranowo 45, wpisanej w księdze wieczystej KW nr 27108 wraz z odpowiednim udziełem w nieruchomości wspólnej.

·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie powyższej nieruchomości został przeprowadzony ze skutkiem negatywnym w dniu 25.06.2010 r.

 2. Gmina Aleksamndrów Kujawski jest jedynym właścicielem lokalu, stanowiącego przedmiot niniejszego ogłoszenia, który nie jest obciążony prawem użytkowania wieczystego lub ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.

 3. Opis nieruchomości: nieruchomość lokalowa o pow. uż. 13,40 m² położona jest na parterze w budynku wielolokalowym wybudowanym w sposób tradycyjny w latach 60-tych. Lokal składa sie z jednego pokoju, wejście do lokalu oddzielne. Istniejace instalacje: woda. Brak ogrzewania. Lokal wymaga remontu.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,00 m² p.u. ( w 50 %).

 4. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/129/2000 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.04.2000 r. grunty wchodzące w skład zbywanej nieruchomości – działki nr 236/1 i 237/1 położone są na terenach przewidzianych na: MM-U (teren dla funkcji mieszkaniowo- usługowej).

 5. Wartość nieruchomości wraz z pomieszczeniem prznależnym oraz udziałem w gruncie wynosi 8900,00 zł

6. Cena wywoławcza w drugim przetargu – 4.500,00 zł ( słownie:cztery tysiące pięćset złotych złotych 00/100 gr.)

Aby przetarg można uznać za ważny cena postąpienia musi być większa o 1 % od ceny wywoławczej ( z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w kwocie 500,00 zł.
Wadium należy wnieść do dnia 26.08.2010 r. w formie pieniężnej na konto urzedu gminy Aleksandrów Kujawski nr 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027 ( Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wylicytowały przetargu, wpłacone wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od  dnia zakończonego przetargu. 

Kwota wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna- sprzedaży uczestnika, który wygrał przetarg

8 Otwarcie i przeprowadzenie przetargu wyznacza się na dzień 31.08 2010 r. o godz. 10:00, pokój nr 105 ( I pietro) w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12.

9. Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w pok. nr 5 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, tel. 054 282 20 59 wew. 27

 10. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, tel. j.w.

 11. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Kwota zakupu ustalona przez nabywcę podczas licytacji płatna jest jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy natarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Aleksandrów Kujawski. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca lokalu.

12. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 13. Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, umieszczenie na stronie internetowej www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Przybranowo, a informację o ogłoszeniu przetargu umieszcza na łamach gazety pomorskiej.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 30-07-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 30-07-2010

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym miejscowości Przybranowo 45 o powierzchni 13,40 m2, oraz udział 134/1913 we współwłasności działki gruntu nr 236/1 i 237/1 o powierzchn

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym miejscowości Przybranowo 45 o powierzchni 13,40 m2, oraz udział 134/1913 we współwłasności działki gruntu nr 236/1 i 237/1 o powierzchni łącznej 945 m2 zapisanej w księdze wieczystej  KW 27108  stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

Załącznik PDF

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 20-05-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 21-05-2010

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę ośrodka wypoczynkowego w Ostrowąsie, Gmina Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 10.05.2010 r.

 

BGPiK.AE.72243-1-4/10

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę

ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Ostrowąs


I. Podstawa prawna:

1) art. 30 ust.1  i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

2) Art. 37 ust. 1 i 4, art.38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),

3) § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

4)  § 1 Uchwały nr XXX/421/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Ostrowąs w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

II. Dane dotyczace nieruchomości oddanej w dzierżawę:

1. Położenie nieruchomości: Miejscowość Ostrowąs, Gmina Aleksandrów Kujawski.

2. Oznaczenie nieruchomości : obręb 0015- Ostrowąs, część działki nr 107 o powierzchni 0,1184 ha objętej Księgą Wieczystą 19650.

3. Opis nieruchomości: Ośrodek wypoczynkowy w Ostrowąsie o powierzchni 0,1184 ha, znajdujący się nad jeziorem, składający się z terenu ogrodzonego z bramą, oraz 2 furtkami wejściowymi, 3 domków murowanych o powierzchni 15,50 m2 każdy oraz czterech domków drewnianych.

4 Sposób wykorzystania nieruchomości: ośrodek wypoczynkowy.

5. Okres dzierżawy: 5 lat

6. Opłaty: czynsz dzierżawny ustalony zostanie w postępowaniu przetargowym plus opłaty eksploatacyjne (podatki, koszty energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych). Opłaty eksploatacyjne będą obciążać dzierżawcę niezależnie od kwoty czynszu dzierżawnego. Opłaty z tytułu dzierżawy wnoszone będą miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat z tytułu dzierżawy. Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu począwszy od roku następnego po pierwszym roku podpisania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.

8. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/129/2000 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.04.2000 r. w/w działka położona na terenach oznaczonych jako: grunty orne.

9. Gmina Aleksandrów Kujawski jest jedynym właścicielem nieruchomości, która nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego lub ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.

 

III. Informacje dotyczące przetargu:

1. Cena wywoławcza do przetargu za miesięczny czynsz dzierżawny przedmiotowego ośrodka wynosi 500,00 zł netto + 22 % podatku VAT . Aby przetarg można uznać za ważny cena oferty musi być większa o 1 % od ceny wywoławczej ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

2. Wadium w kwocie 650,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej w terminie do dnia 14.06.2010 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027 (Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu).

Oferentowi, który wygra przetarg wadium zalicza się na poczet opłaty dzierżawnej, a pozostałym osobom zwraca się niezwłocznie (bez odsetek) po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu

3. Kryterium wyboru: przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną
w ofercie cenę.

4. Miejsce i termin składania ofert: oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Dzierżawa Ośrodka Wypoczynkowego w Ostrowąsie" w terminie do dnia 14. 06.2010 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, pok. Nr 1 (parter)


5. Otwarcie ofert ( cześć jawna przetargu) nastąpi w dniu 18.06.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy, Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, pok. Nr 105 ( I piętro).

 

6. Zainteresowanych zapoznaniem się przedmiotem dzierżawy oraz uzyskaniem bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Wydziału Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Panią Anną Eizenchart pod nr telefonu: 054 282 20 59 wew.27.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) Złożenie przez uczestnika przetargu oferty, w terminie określonym ogłoszeniem zawierającej:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę terenu (netto),

2) W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do danej czynności.

3) w przypadku osób fizycznych należy dołączyć potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu tożsamości.

4) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych oferta dodatkowo powinna zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie.

5) Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

8. Warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, jeżeli chociaż jedna z ofert spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu

2) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, ze żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

3) Oferty nie spełniające warunków udziału w przetargu oraz złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

4) ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Postanowienia końcowe dotyczące umowy dzierżawy.

1). Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, lub nie wpłaci wymaganej kaucji gwarancyjnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2). Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do wpłaty na konto bądź kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia kaucję gwarancyjną w wysokości 3- miesięcznego czynszu dzierżawy brutto określonego w złożonej ofercie przetargowej.

Kaucja zostanie zwrócona po wygaśnięciu umowy w ciągu 7 dni od dnia uregulowania wszelkich płatności wynikających umowy dzierżawy, oraz przekazania przedmiotu umowy w niepogorszonym stanie technicznym i sanitarnym, potwierdzonym przez strony protokołem odbioru bez uwag w tym zakresie.

3) Dzierżawca zobowiązany jest użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.


10. Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w pok. Nr 5 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12.

11. Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, umieszczenie na stronie internetowej www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrowąs, a informację o ogłoszeniu przetargu umieszcza na łamach gazety pomorskiej.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 11-05-2010
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 11-05-2010

strona 1 z 2 | 12»

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry