Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

środa, 30 grudnia 2015

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ogłoszenia, aktualności:
Ogłoszenia, aktualności
strona 1 z 1 | 1
Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami

Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010.234.1536 j.t.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Skan zarządzenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 18-11-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 25-11-2013

Protokół z konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Protokół z konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Skan protokołu w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytwarzenia informacji: 21-01-2014
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 21-01-2014

Ogłoszenie na nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2013 rok.

Ogłoszenie na nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2013 rok.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 23-01-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 23-01-2013

Zaproszenie do konsultacji w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

W sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

Corocznie opracowuje się Roczny Program Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w w/w ustawie w celu wspólnego działania i rozwoju Gminy.

W związku z przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2013 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy na spotkanie kończące konsultacje, które odbędzie się w dniu 02 października 2012 r. o godzinie 15.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Celem spotkania będzie omówienie projektu w/w Programu Współpracy oraz ogólnie współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi, zapotrzebowaniem do budżetu gminy na rok 2013.

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczony w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.09.2012 r.

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na opinie i wnioski do 02 października 2012 roku. Należy je składać na piśmie (w załączeniu dok.) w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 w Sekretariacie lub elektronicznie:
sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl.

Propozycje można będzie przedstawić także na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi.
Forma konsultacji:
• wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i skierowanie do Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Kultury i Promocji Gminy
• wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 przesłanie na adres e-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminy, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.


Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 17-09-2012
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 17-09-2012

Projekt programu współpracy na rok 2013.

Projekt programu współpracy na rok 2013 - załącznik w formacjie DOC

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytwarzenia informacji: 17-09-2012
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 17-09-2012

Formularz konsultacji.

Formularz konsultacji.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytwarzenia informacji: 17-09-2012
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 17-09-2012

Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 61/2012.

Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 61/2012. Skan dokumentu - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytwarzenia informacji: 17-09-2012
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 17-09-2012

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 18-10-2011
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 18-10-2011

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2011"

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2011"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse". W konkursie na działania służące wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości mogą aplikować organizacje pozarządowe ze wsi i miast do 20 000 mieszkańców.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie 24.00.
Szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosków znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl.
adres: Kredytowa 6 lok. 20, 00-062 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 826 10 16, faks: 22 826 10 16
e-mail:
rownacszanse@pcyf.org.pl

Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania – najważniejsze zmiany

18 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Wszystkie konkursy ogłaszane od 18 stycznia 2011 r. muszą stosować nowe wzory.
UWAGA! W rozporządzeniu nie zawarto przepisów przejściowych dotyczących tego, czy nowe rozporządzenie jest stosowane do ogłoszonych przed 18 stycznia 2011 r. konkursów oraz realizowanych przez organizacje zleceń z wykorzystaniem wzorów z poprzedniego rozporządzenia (umowy i sprawozdania).
Według informacji uzyskanych w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowywana jest opinia prawna na ten temat. Ma się ona pojawić na stronie www.pozytek.gov.pl w ciągu kilkunastu najbliższych dni.
 
Oferta
Wzór oferty (czyli formularz, który organizacja wypełnia, starając się o dotację) dostosowano do możliwości składania oferty wspólnej – jest to zatem możliwość składania jednego wniosku o dotację (czyli właśnie oferty) przez kilka podmiotów. Oferenci występujący wspólnie są zobowiązani podać: dane dotyczące każdej organizacji, która przystępuje do oferty wspólnej (m.in. dane teleadresowe, przedmiot działalności, osoby reprezentujące), sposób reprezentacji oferentów przed organem administracji publicznej (może być to m.in. sposób wynikający ze statutów organizacji, pełnomocnictwo lub prokura), informację które działania będą wykonywane przez którego oferenta, koszty tych działań ponoszone przez każdego oferenta, zasoby ludzkie i rzeczowe wnoszone przez każdego z oferentów. W przypadku, gdy oferenci stosować będą inny sposób podpisania oferty, niż wynikający z odpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze – będą zobowiązani do załączenia odpowiedniego dokumentu upełnomacniającego osoby podpisujące ofertę.
 
We wzorze oferty zmienione zostały opisy pól w części merytorycznej zadania. Dodano m.in. opis „potrzeb”, na jakie odpowiada oferta (gdzie wpisuje się uzasadnienie, wyjaśniające dlaczego projekt powinien być zrealizowany). Harmonogram ma postać tabeli, w której trzeba m.in. określić, który podmiot jest odpowiedzialny za realizację danego działania.
 
Duże zmiany wprowadzono do kosztorysu realizacji zadania. Nowością jest wycena pracy społecznej członków organizacji lub wolontariuszy. Oznacza to, że koszt ich pracy  jest w kosztorysie traktowany na równi z wkładem finansowym. Zgodnie z przyjętą praktyką wycenę pracy społecznej i pracy wolontariuszy należy dokonać na podstawie obowiązujących stawek rynkowych (jaki byłby koszt takiej pracy, gdybyśmy musieli za nią zapłacić – inna będzie zatem wycena pracy osoby księgującej, a inna osoby wykonującej proste czynności administracyjne).
 
Inne nowości w tabeli kosztorysu to wyszczególnienie rodzajów kosztów, które  zostały podzielone na:
• koszty merytoryczne (są to wszystkie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania)
• koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać wszystkie koszty związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym: w tym obsługą finansową, prawną)
• inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji.
 
Wprowadzono także dodatkową tabelę nr 3, której wypełnienie zależy od decyzji oferenta/oferentów. Jej wypełnienie wpływa na sposób zawarcia umowy z oferentem/oferentami. Jeżeli organizacja przewiduje, że wkład własny do zadania będzie w całości lub części pochodził z dotacji innego organu administracji publicznej, ale nie ma jeszcze pewności, czy zostaną te środki przyznane – wypełniając tabelę będzie mogła skorzystać ze specjalnych zapisów w umowie, które w przypadku nieotrzymania środków zapewnią jej prawo do zmiany oferty lub rezygnacji z jej wykonania (par. 16 wzoru umowy).
Aby skorzystać z tego uprawnienia, organizacja w punkcie IV 2 (w źródłach finansowania) powinna podać, ile w ramach wkładu własnego planuje pozyskać ze środków od innych organów administracji publicznej. Następnie w tabeli 3 podać: nazwę organu, kwotę przewidywanych środków, oznaczyć, czy środki zostały przyznane, czy nie, podać termin rozpatrzenia w przypadku, kiedy rozpatrzenie nie nastąpiło.
Wypełnienie tej tabeli daje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów par. 16. Organizacja w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert, w jakim ubiegała się o środki, które stanowić mają wkład własny, jest zobowiązana do poinformowania o tym, że środki nie zostały przyznane (jeżeli zostały przyznane – nie musi informować). Jeżeli nieprzyznanie środków oznaczać będzie, że nie da się zrealizować zadania, w którym miały one być wkładem własnym – wówczas organizacja bez konsekwencji może odstąpić od umowy. Jeżeli nieprzyznanie środków pozwoli na realizację zadania w całości lub w ograniczonym zakresie – możliwa jest zmiana treści umowy.
Jeżeli organizacja nie powiadomi w terminie 7 dni o tym, że środków nie otrzymała – wówczas ma obowiązek zapewnić takie środki z innych źródeł i nie może odstapić w uproszczonym trybie od umowy. Jeżeli odstąpi, może zostać na nią nałożona kara o maksymalnej wartości 10% wartości dotacji – nie więcej niż 1000 zł (o ile taki zapis zostanie wpisany do umowy).
 
Załączniki do oferty
Ważną zmianą jest także zniesienie obowiązku załącznia m.in. statutu i sprawozdania finansowego. Do oferty składanej przez pojedynczego oferenta jedynym wymaganym załącznikiem jest kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji. Jednocześnie wskazano, że aktualny odpis jest niezależny od daty jego wydania. Odpis powinien wskazywać aktualną sytuację w organizacji.
 
Informacje w przypisach oferty
Warto zwrócić uwagę, że na końcu wzoru oferty znajdują się bardzo użyteczne informacje w formie przypisów do niektórych pól w ofercie. Doprecyzowują oczekiwania co do zawartości, a zawężają ich swobodną interpretację. To tu znaleźć można m.in. informację o tym, co oznacza aktualność odpisu z rejestru.
 
Umowa
Również umowa została dostosowana do możliwości realizacji zadania publicznego poprzez złożenie oferty wspólnej. Zapisano tam, że środki przekazywane na zadanie opisane w ofercie wspólnej dzielone są na poszczególnych oferenetów, a ich przekazanie następuje oddzielnie na konto każdego z oferentów.
Ponadto umowa pozwala na zmienianie wysokości środków pochodzących ze źródeł własnych oferenta/oferentów, środków z innych źródeł oraz środków pochodzących ze środków publicznych. Za zgodne z umową uznaje się, gdy suma tych środków nie zmienia się, ich struktura natomiast może się zmieniać bez konsekwencji dla oferenta/oferentów.
 
W par. 2 ust 2. wskazano, że do umowy załącza się zaktualizowany opis działań, harmonogram i kosztorys – co sankcjonuje powszechną praktykę ograniczania finansowania w stosunku do wysokości dotacji, o którą ubiegają się oferenci.
 
W umowie wskazuje się, że środki powinny zostać przekazane w ciagu 30 dni od podpisania umowy lub w transzach. Warunkiem uzyskania środków w ramach kolejnej transzy jest złożenie przez organizacje sprawozdania częściowego. Te zapisy utrudniają zawieranie umów na zadania, które rozpoczynają się w terminie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy (organ mógłby bowiem zawrzeć w styczniu umowę na zadanie odbywające się w okresie letnim, jednak przekazanie tych środków w ciągu 30 dni od podpisania umowy nie jest zgodne z dyscypliną finansów publicznych ponieważ środki pozostawałyby na koncie organizacji do czasu rozpoczęcia realizacji zadania –a więc kilka miesięcy).
 
Oferent/oferenci mają prawo bez konsekwencji odstąpić od umowy w terminie nie późniejszym niż dzień przekazania dotacji lub pierwszej jej transzy.
W przypadku późniejszego odstąpienia organowi administracji publicznej przysługuje prawo do zastosowania kary umownej, która może wynieść maksymalnie 10% wartości dotacji, ale nie więcej niż 1000 zł.
Wartość procentową kary umownej określa się w umowie.
 
Organizacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie w ciągu 30 dni:
• po zakończeniu realizacji zadania
• po zakończeniu roku budżetowego, jeżeli termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy
• na wezwanie organu administracji publicznej - w ciągu 30 dni od daty doręczenie wezwania.
Jeżeli organizacja nie złoży sprawozdania w pożwyszym terminie organ ma obowiązek wezwać organizację do złożenia sprawozdania. Jeżeli organizacja nie zastosuje się do tego wezwania – wówczas zapłaci karę wskazaną w umowie – maksymalnie 10% wartości dotacji, ale nie więcej niż 1000 zł.
 
We wzorze umowy wprowadzono postanowienia fakultatywne m.in.:
1. możliwość wprowadzenia warunku przekazania kolejnej transzy dotacji po wydatkowaniu przez organizacje określonego procenta transzy, którą otrzymała wcześniej
2. warunek zabezpiecznia umowy wekslem in blanco (może mieć to znaczenie dla większych dotacji)
3. możliwość skorzystania z par. 16 umowy w przypadku, gdy organizacja zadeklarowała korzystanie z innych środków publicznych, jako wkładu własnego
4. możliwość dodania zobowiązania do stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych.
 
W przypadku oferty wspólnej do umowy załącza się umowę zawartą między oferentami (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego oferenci muszą taką umowę zawrzeć między sobą).
 
Sprawozdanie
Wzór sprawozdania został dostosowany do wymogów związanych z możliwością składania oferty wspólnej. Układ pól, jak i pouczenia zostały w większym stopniu uspójnione z zakresem informacji podawanych przez organizacje w ofercie.
Dodano pouczenie nt. możliwości składania sprawozdania w formie elektronicznej. 

Rozporządzenie do pobrania w zakładce: Uchwały, dokumenty, konkursy

 

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęła uchwały

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 grudnia 2010 roku przyjęła 3 uchwały, które dotyczą organizacji pozarządowych na terenie Gminy. Treść uchwał w zakładce Uchwały, dokumenty, konkursy.

URZAD MARSZAŁKOWSKI OGŁOSIŁ KONKURSY na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego w 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił 15 konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego w 2011 r. w zakresach:
1. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa
narodowego”;
2. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;
3. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;
4. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;
5. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
6. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
7. „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe”;
8. „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”;
9. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;
10. „Ochrona i promocja zdrowia”;
11. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;
12. „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”
13. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;
14. „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
15. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania oraz wzory druków związanych z realizacją zadania publicznego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: „organizacje pozarządowe”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.


Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 21-01-2011
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 21-01-2011

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry