Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

środa, 30 grudnia 2015

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
strona 1 z 3 | 123»
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PL.6840.2.5.2015.SB z dnia 09.10.2015. sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 526, położonej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zawiadomienie  o unieważnieniu postępowania PL.6840.2.5.2015.SB z dnia 09.10.2015. sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 526, położonej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 12-10-2015
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 16-11-2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PL.6840.1.5.2015.SB z dnia 09.10.2015. sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 30/18, położonej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zawiadomienie  o unieważnieniu postępowania PL.6840.1.5.2015.SB z dnia 09.10.2015. sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 30/18, położonej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 12-10-2015
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 16-11-2015

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski, położonych w miejscowości Odolion.

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI OGŁASZA:

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski, położonych w miejscowości Odolion:

 

  1. 1.      Odolion dz. 30/18 o pow. 0,0889 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WL1A/00023806/2.

Nieruchomość nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, nieuzbrojona z dostępem do sieci wodociągowej i energii elektrycznej. Kształt regularny.

W/w nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr VIII/73/11 z dnia 6 lipca 2011r., oznaczonym symbolem 35-MN o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 35.000,00 zł. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wynosi – 1.750,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 

  1. 2.      Odolion dz. 526 o pow. 0,1613 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WL1A/00023806/2.

Nieruchomość nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, nieuzbrojona z dostępem do sieci wodociągowej i energii elektrycznej. Kształt nieregularny.

W/w nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr VIII/73/11 z dnia 6 lipca 2011r., oznaczonym symbolem 19-MN o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 60.000,00 zł. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wynosi – 3.000,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg dotyczący nieruchomości nr 1 odbędzie się w dniu 22.09.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 (sala konferencyjna nr 105).

Przetarg dotyczący nieruchomości nr 2 odbędzie się w dniu 22.09.2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 (sala konferencyjna nr 105).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim lub na konto: 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027, w terminie do 15.09.2015 r.
    Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie;
  • Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport, NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo notarialne uprawniające do występowania w imieniu innych osób oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka;
  • Złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 16.09.2015 r., że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń;
  • Zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Planowania, ul. Słowackiego 12, pokój nr 9, do dnia 16.09.2015 r.;

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu, przed zawarciem umowy.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, będzie uchylał się od zapłaty ceny lub od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Aleksandrów Kujawski za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Planowania Urzędu Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, pokój nr 9, w godzinach 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod numerem 54 282 2059 wew. 31.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.


Osoba wytwarzająca informację: Andrusiak Malwina
Data wytworzenia informacji: 20-08-2015
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 21-08-2015

Regulamin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego.

Regulamin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego.

Osoba wytwarzająca informację: Andrusiak Malwina
Data wytwarzenia informacji: 20-08-2015
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 21-08-2015

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski, położonych w miejscowości Odolion.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski, położonych w miejscowości Odolion.

Skan ogłoszenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Andrusiak Malwina
Data wytworzenia informacji: 17-03-2015
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 17-03-2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski podające do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Odolion.

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski podające do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Odolion.

Skan dokumentu w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 22-12-2014
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 22-12-2014

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Rozno-Parcele oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 45/1

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Rozno-Parcele oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 45/1 o pow. 0,1200 ha.

Skan ogłoszenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 17-10-2014
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 10-12-2014

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Otłoczyn nr działki 200/4.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Otłoczyn nr działki 200/4.

Skan ogłoszenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 16-12-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 16-12-2013

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach: Ośno, Służewo oraz Odolion.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach: Ośno, Służewo oraz Odolion. Spis nieruchomości gruntowych przewidzianych do sprzedaży znajdują się zgrupowane w tabeli - plik PDF - załącznik do publikacji.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 15-10-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 15-10-2013

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży: Położenie: Otłoczyn, powierzchnia w ha: 0,1647, nr działki 200/4, księga wieczysta: WL1A/00019792/9, cena nieruchomości: 20 000,00

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży:
Położenie: Otłoczyn, powierzchnia w ha: 0,1647, nr działki 200/4, księga wieczysta: WL1A/00019792/9, cena nieruchomości: 20 000,00 zł.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 08-10-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 08-10-2013

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Skan wykazu w załączeniu do publikacji - plik PDF.

Osoba wytwarzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 24-04-2013
Osoba wprowadzająca informację: Woźniak Zbigniew
Data wprowadzenia informacji: 24-04-2013

strona 1 z 3 | 123»

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry